Reklamációs rend

I. Cikkely
Általános rendeletek

 

 1. Ez a reklamációs rend a United Fashion Group s.r.o. társaság, székhely:  Sliačska 1/D, 831 02 Pozsony, Slovák Köztársaság, IČO (szervezet azonosító szám): 46146032, DIČ (adóazonosító szám): 2023342222, IČ DPH: SK2023342222  a Pozsonyi Kereskedelmi Cégjegyzék: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 75748/B, postacím United Fashion Group s.r.o., 9002 Győr, Pf. 219 (tovább csak „eladó”) eljárását vázolja fel, valamint a vásárló által érvényesített jogokat az eladó felelősségéből adódóan hibás termék vásárlása esetén a www.cipofalva.hu weboldalról, valamint az eladó és a vásárló jogait és a kötelességeit (az eladó és a vásárló tovább csak „szerződéses felek”).
 2. A kapcsolódó szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:159-167. § -a részletezi.  
 3. A vásárló az elektronikus megrendelés elküldésével jóváhagyja, hogy tisztában van a cipofalva.hu honlapján feltüntetett reklamációs renddel és fenntartás nélkül egyetért vele. Az elektronikus megrendelés elküldésének pillanatában a reklamációs rend kötelezővé válik.
 4. A reklamációs rend nyilvánosan elérhető a cipofalva.hu honlapján és az eladó székhelyén.

 

II. Cikkely
A termék ellenőrzése az átvétel után

 

 1. A termék átvétele közben a vásárló kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék csomagolása nem sérült-e. Sérülés esetén nélkülözhetetlen a kézbesítő cég futárával jegyzőkönyvet írni a tapasztalt hibákról, amelyeket a csomag a szállítás alatt szerzett és a vásarló kötelessége haladéktalanul a csomag sérülését az eladó tudomására adni e-mailen keresztül az ügy gyors orvoslása érdekében. Ha a vásárló a terméket a nyilvánvaló csomagsérülés ellenére is átveszi, az eladó nem köteles a továbbiakban az ebből adódó reklamációkat elfogadni.
 2. Sértetlen, bontatlan, eredeti csomagként csak az a csomag számít, amely az eladó álltal védőszalaggal ellátott, amely az eladó nevét tartalmazza. A kézbesítő köteles a vásárlónak egyenként átadni a csomagokat és a helyszínen jegyzőkönyvet írni. Az ilyen módon keletkezett károkat a csomagküldő szolgálat állja. Ha a védőszalag sérült, vagy a vásárló más sérülést észlel a csomagon, amely a csomag előzetes kinyitására, ill. felbontására utal a vásárlónak joga van elutasítani a csomag átvételét és köteles erről a helyszínen jegyzőkönyvet írni és pontosan körülírni a kifogásait.
 3. A vásárlónak kötelessége a terméket felbontani felesleges halogatás nélkül a csomag átvétele után.
 4. A vásárló köteles haladéktalanul a terméket ellenőrizni és abban az esetben, ha a kézbesített termék nem felel meg a megrendelt terméknek, vagy a vásárló bármilyen hiányosságát vagy károsodást észlel a terméken, amely a szállítas alatt keletkezhetett, vagy más rendellenességet észlel  a vásarló kötelessége haladéktalanul ezt az eladó tudomására adni e-mailen keresztül az ügy gyors orvoslása érdekében. Más esetben a szállítás teljesnek számít rongálás és károsodás nélkül, így az ilyen fajta reklamáció nem lesz elfogadott.
 5. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 6. A vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles az eladónak közölni a hibát a cipofalva.hu weboldalról vásárolt termékekkel kapcsolatban. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A hibás/meghibásodott/kifogásolt terméket természetesen nem célszerű tovább használni, mivel az ezzel okozott kárt az eladó nem köteles megtéríteni.
 7. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítani. A vásárló és az eladó közötti adásvételi szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

III. Cikkely
Storno/csere/reklamációs űrlap – Töltsd le a PDF-et

 

 1. A vásárlónak az eladó ajánlja kitölteni a STORNO/CSERE/REKLAMÁCIÓs űrlapot (tovább csak „űrlap”) minden esetben:
  1. Elállás az adásvételi szerződéstől 30 napon belül a termék kezbesítesét követően
   Az adásvételi szerződéstől a vásárló elállhat, a termék kezbesítesét követő 30 napon belül magyarázat nélkül. Az árunak, melyet a vásárló visszaküld sértetlennek kell lennie, valamint nem jelenhetnek meg rajta a viselés és elhasználódás jelei. A vásárlónak ebben az esetben nem kell megtéríteni a kezelési költséget, mellyel egyébként a adásvételi szerződéstől való elállás jár.
   Az elállás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha az a határidő lejárta előtt van elküldve az eladónak. A postai úton történő visszalépés esetén célszerű a vásárló elállási szándekát levélbe foglalni és tértivevényes levélben eldüldeni (ajánlottan feladni).
   Az eladó az elállás kézhezvételét követően elküldi a vásárló e-mail címére a visszaigazolást arról, hogya az elállás kézbesítve volt neki.
  2. A 30 napot meghaladó adásvételi szerződéstől való elállás, max. 40 napon belül a termék kezbesítesét követően
   A vásárlónak jogában áll elállni 30 nap lejárta után is, max.  40 napon belül a termék kezbesítesét követően magyarázat megadása nélkül. Az áru, melyet a vásárló visszaküld sértetlennek, valamint az elhasználódás és viselés jeleit  nem mutathatja. A vásárló ebben az esetben 40% kezelési költséget térít a megrendelt termék árából. Ez az összeg fedezi az eladó költségeit, melyek a adásvételi szerződéstől való elállás alatt keletkeztek. Az áru visszaküldését a vásárló állja.
   Az elállás akkor minősül határidőben teljesítettnek, ha az a határidő lejárta előtt van elküldve az eladónak. A postai úton történő visszalépés esetén célszerű a vásárló elállási szándekát levélbe foglalni és tértivevényes levélben eldüldeni (ajánlottan feladni).
   Az eladó az elállás kézhezvételét követően elküldi a vásárló e-mail címére a visszaigazolást arról, hogya az elállás kézbesítve volt neki.
  3. A vásárló visszaküldi az árut, amelyet nem rendelt meg.
   Ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a termék amelyet megrendelt, nem egyezik az áruval amelyet átvett, joga van visszaküldeni az eladónak max. 30 napon belül. A vásárlónak nem számolunk fel kezelési költségeket az áru visszaszállításáért. A szállítás költségeit az eladó állja.
  4. A vásárló cserét szeretne a cipő nem megfelelő paraméterei miatt (méret és szín).
   Abban az esetben, ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a megvásárolt termék nem megfelelő számára a szín vagy a méret miatt joga van cserére más színre/méretre max. a termék kezbesítesétől számított 30 napon belül. A cserét csak abban az esetben tudjuk lebonyolítani, ha azt a raktár készletek lehetővé teszik, valamint az áru nem mutat viselésre utaló nyomokat. Ha azt a raktár készletek nem teszik lehetővé abban az esetben az eladó úgy veszi, hogy a vásárlónak szándéka van elállni az adásvételi szerződéstől és a 1.1 vagy 1.2 pont alapján fogunk eljárni, ha az megfelel a 1.1 valamint 1.2 feltételeinek. A vásárlót a termék visszaküldésével járó költség terheli. Az eladó miután megkapta az kitöltöt űrlapot, valamint a cserélére szánt terméket, kézbesíti a kicserélt terméket a vásárlónak 30 napon belül.
  5. A vásárló a cipofalva.hu webáruházban vásárlási utalványt igényel a már megvásárolt áru teljes összegére, melyet visszaküld az eladónak magyarázat nélkül.
   A vásárlónak joga van a vásárlási utalvány kiállítására a megvásárol termék teljes vételára értékében, abban az esetben, ha a terméket kezbesítesét követő 30 napon belül visszaküldi. A vásárlót nem terheli kezelési költség a termék cseréjével és a vásárlási utalvány kiállításával kapcsolatosan. A cserével járó kezelési költség teljes összege az eladót terheli.
  6. A vásárlónak joga van a hibáltan termékre és a meghibásodás esetén felmerülő minőségi kifogásával az eladóhoz fordulhat. A közelebbi feltételeket a IV. cikkelyben bővebben módosítja.
 2. A vásárló köteles az űrlapon az alábbi adatok megadására:
  1. A vásárló azonosítása, azaz cégnév/keresztnév, vezetéknév, székhely/cím, telefon, e-mail cím.
  2. Az elektronikus megrendelés száma,
  3. Termékleírás, arra a termékre vonatkozóan amelyet a cserélt termék helyett szeretnénk, és a cseretermék leírása, valamint kódja, színe, mérete, mennyisége, ára,
  4. A vásárló bankszámla száma és neve, valamint a bank kódja, amelyen a számla vezetve van, ha a vásárló a pénz visszatéritését bankszámlára kéri,
  5. Dátum
  6. A vásárló aláírása, ha a vásárló póstán keresztül küldi az űrlapot.
 3. Abban az esetben, ha az űrlap nincs teljesen kitöltve vagy az űrlaphoz nincs hozzácsatolva a vásárlási és átvételi bizonylat az eladó telefonos úton vagy e-mailen felszóllítja a vásárlót a hiányzó dokumentumok pótlására
 4. Ha az eladónak nem sikerül ismételten telefonos úton elérni a vásárlót, vagy a vásárló nem reagál az e-mailes felhívásokra 7 napon belül az elektronikus űrlap / kért dokumentumok miatt, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a csere/visszaküldés/reklamáció intézését és a termék a vásárló terhére visszaküldésre kerül a feladó címére.
 5. Abban az esetben, ha a vevőnek visszaküldött szállítmány visszatér az eladóhoz pl. a vevő reklamációja elutasítása esetén, vagy ha a vevő nem kezbesíti a kért dokumentumokat, az eladó az áru tárolásával kapcsolatban  tárolási díjat 300 Ft naponta jogosult számlázni
 6. Ha a kitöltött űrlappal és a kért dokumentumokkal nem érkezett meg a termék, amely a csere/visszaküldés/reklamáció tárgya, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a kérdéses termék intézését és úgy határoz, hogy a vásárlónak nem áll szándékában a terméket visszaküldeni/cserélni/vagy reklamálni.
 7. A termék, amely a visszaküldés/csere tárgya ha az lehetséges eredeti, jó állapotban lévő csomagolásban kell érkezzen, használatlanul, minden hozzátartozó darabbal. A vásárlónak ajánlott biztosítást kötni ilyen termékre postán keresztül történő visszaküldés esetén. A visszaküldött/cserélt/reklamált termék sérülésének kockázata a vásárlót terheli egészen az átvétel pillanatáig. A termék tulajdonságainak és műkdésének megállapításához szűkséges mérték kipróbálást meghaladó használatából eredő értékcsökkenésért a vásárló felelőséggel tartozik az eladó felé.
 8. A vásárló köteles a teljesen kitöltött űrlapot minden hozzátartozó dokumentummal és a termékkel visszaküldeni az eladó erre szánt postafiók címére. Az eladó fenntartja a jogot nem átvenni az utánvéttel küldött csomagot a vásárló részéről.
 9. Az áru teljes összegét, amely visszaküldésre került az eladó részéről az itt elhangzott ÁKF-el összhangban, a kezelési költségeket leszámítva az ÁKF-ben felsorolt esetekben, a vásárló által megadott bankszámlára küldjük 14 napon belül a csomag/kitöltött űrlap/dokumentumok érkezésétől számítva, amely az 1.2, 1.3 és 1.4 pontokban szereplő okokból volt visszaküldve, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként.

 

IV. Cikkely
Szavatossági feltételek és szavatossági idő

 

 1. A vásárló által választott termékre 2 éves szavatosság jár. A szavatossági idő a termék kezbesítés napjától kezdődik. A hibás termékre vonatkozó jogokat a szavatossági idő letelte előtt alkalmazni kell. E szavatossági idő elteltével a vásárló e jogosultságát elveszti.
 2. Minden, az eladónál vásárolt termékre a kézbesítésnél  számla is található, amely szavatossági levélként is szolgál.
 3. Reklamálni csak olyan terméket lehetséges, amely az eladónál lett vásárolva és a teljes ára meg lett térítve. A vásárló köteles az űrlapon a lehető legpontosabban leírni a termék hibáját, melyet reklamálni szeretne és leírni hogyan nyilvánul meg a hiba.
 4. Hibának nem minősíthető az az elváltozás, mely viselés alatt alakult ki természetes elhasználódás által, nem megfelelő használat, nem elegendő, vagy nem megfelelő ápolás vagy tárolás során keletkezett, természetes anyag elváltozás miatt, melyből a termék készült, vagy bármilyen rongálódás miatt keletkezett , amelyet a vásárló vagy egy harmadik személy okozott.
 5. A szavatossági igény elutasítható ha a szavatossági igény érvényesítésének 2 éves határideje eltelt.
 6. Nem teljesít hibásan az eladó, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 7. A Ptk. alapján, minden olyan esetben, ha a hiba az áru értékének és használhatóságának csökkenése nélkül megjavítható, úgy a vásárló csak abban az esetben kérheti javítás helyett a cserét vagy a készpénz visszafizetését, ha az nem eredményez aránytalanul nagy többletköltséget a javításhoz képest az eladó számára. Az eladónbak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 8. Amennyiben az eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy annak nem tud eleget tenni, a vásárló – választása szerint – arányos árleszállítást kérhet, vagy elállhat az adásvételli szerződéstől vagy más termékre való kicserélését kérheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 9. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az eladót terhelik. A vevő jogosult az indukolt  reklamációval kapcsolatban felmerülő kölségek visszatérítésére.
 10. Ha az eladó a vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vásárlót.
 11. Amennyiben a hiba eredete, jellege, így a reklamáció jogossága nem egyértelmű, vitás a felek között, úgy az eladó saját költségén független szakvéleményt kér ennek megállapítására.
 12. Az eladó a szavatossági igény érvényesítéséről a vásárlónak irásbeli igazolást ad ki. 
 13. Az eladó a szavatossági igény elbírálásáról a vásárlónak irásbeli határozatot ad ki.

 

V. Cikkely
Záró rendelkezések

 

 1. Az eladó fenntartja a jogot bármikor megváltoztatni/kiegészíteni a reklamációs rendet. A reklamációs rend változásai/kiegészítései a cipofalva.hu honlapján megjelent naptól érvényesek.
 2. Az eladó előnybe részesíti a jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését, és ezért, ha a vásárló nem elégedett a reklamáció elintézésevel, vagy úgy érzi, hogy megsértette a jogait az eladó, annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, lépjen az eladóval kapcsolatba ezen az e-mail címen keresztül: info@cipofalva.hu. A vásárló ezen a téren 1997. évi CLV. törvény alapján békéltető testületi eljárását kezdeményezhet.
 3. Békéltető testületek elérhetőségei - http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
 4. A vásárló a panaszát benyújthatja ezen a portálon kereszlüt is (RSO platform - online vitarendezési platform) -  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

Pozsony, 2011. 11. 23

Copyright ©2011 United Fashion Group s.r.o, minden jog fenntartva.

Utolsó frissítés dátuma: 25.08.2016